Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten MARK Suomen Markkinointiliitto (MARK) käsittelee jäsentensä ja toimintaansa liittyvien ja osallistuvien henkilöiden henkilötietoja. MARK käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä

MARK Suomen Markkinointiliitto ry, 0202231-8
Fabianinkatu 4 B, 00130 Helsinki
toimisto@markkinointiliitto.fi
www.markkinointiliitto.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

MARK toimisto/projektipäällikkö Pirjo Maunula,
pirjo.maunula@markkinointiliitto.fi

Käyttötarkoitukset ja käsittelyn perusteet

MARK jäsenrekisteri:
Jäsenyysasioiden hoitaminen, liiton toiminnan ja toimintojen kehittäminen jäsenten palvelemiseksi. Tietojen käsittely perustuu jäsensuhteen hoitoon (oikeutettu etu) ja lakisääteiseen velvoitteeseen pitää jäsenrekisteriä.

MARK tapahtumarekisteri:
Rekisteröityjen osallistuminen järjestämiimme maksuttomiin / maksullisiin tilaisuuksiin. Käsittely perustuu sopimukseen ja tapahtumaan liittyvään osallistumissuhteen hoidon ja suoramarkkinoinnin osalta oikeutettuun etuun. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä muuhun toimintaan liittyen, kuten hallitus ja muut ryhmät. Käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

MARK Markkinointirekisteri:
Markkinointiviestinnän hoitamiseen potentiaalisten jäsenten hankintaan. Yrityksen edustajalle voidaan työsähköpostiin lähettää hänen työhönsä liittyvää sähköistä markkinointia (Tietoyhteiskuntakaari 20 2§, 203§). Kyse on tällöin yritykselle kohdistetusta markkinoinnista ja käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri: Jäsenen henkilötiedot
Nimi, syntymäaika, sukupuoli, ammatti ja/tai arvo, yhteystiedot kotiin ja/tai
työpaikalle, gsm-numero, sähköpostiosoite

Jäsenyyttä koskevat tiedot
Jäsennumero, jäseneksi liittymisaika, ryhmä (joihin jäsen haluaa kuulua),
työpaikan nimi ja yhteystiedot, jäsenmaksun maksamista koskevat tiedot, jäsenen osallistuminen liiton ja sen ryhmien toimintaan (luottamustoimet) sekä ansiomerkkien saajat

Jäsenen antamat kiellot
Suoramarkkinointikiellot, jäsen ei halua tiettyä jäsenetua (esim. jäsenetulehti) tai MARKin jäsenkirjettä

Tapahtumarekisteri
Yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, työnantaja, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Markkinointirekisteri
Yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, titteli, työnantaja, sähköpostiosoite.

Muu toiminta
Yksilöinti- ja yhteystiedot kuten nimi, sähköposti, puhelinnumero.

Tietolähteet

Käsittelemme henkilötietoja jäsenyyteen liittyen ja tiedot saamme pääsääntöisesti jäseneltä/rekisteröityjältä itseltään. Tietoja voidaan saada ja päivittää myös jäsenen työpaikalta tai jäsenetulehden julkaisijalta.
Markkinointirekisterin pääasiallinen lähde on Suomen Asiakastiedon yhteystietokanta, jonka tiedot voi tarkistaa sivulta https://gdpr.asiakastieto.fi/#/identify/suomen-asiakastieto-oy

Tietojen vastaanottajat

Liittymislomake
Liittymislomake on www.markkinointiliitto.fi –sivulla, jonka tekninen ITjärjestelmän ylläpito on Suomessa toimivassa Kuuki Marketing LAb Oy:ssä. Liittymislomakkeen tiedot vastaanottaa MARK toimiston työntekijä sähköpostiosoitteessa toimisto@markkinointiliitto.fi

Jäsen-/tapahtumatiedot
Tiedot vastaanottaa MARK toimiston työntekijä sähköpostilla
(toimisto@markkinointiliitto.fi tai henkilökohtainen sp-osoite), www.markkinointiliitto.fi sivujen järjestelmästä sekä puhelimitse.

Jäsenmaksutiedot
Jäsenmaksutiedot vastaanotetaan suoraan jäsenrekisteriin IT-järjestelmän ylläpitäjän Suomessa toimivan CRM Service Oy:n ja Suomessa toimivien pankkien välisten yhteistyösopimusten perusteella.

Sähköinen jäsenkirje
Sähköisen jäsenkirjeen toteutukseen käytetään sähköpostimarkkinointityökalua MailChimp, johon tallennetaan vain jäsenen sähköpostiosoite. Jäsenkirjeen tekee MARKin toimiston työntekijä. Sosiaalinen media Sosiaalisessa mediassa käytetään mm. Facebookin, LinkedInin, Twitterin, YouTuben ja Google-mainontaan tarkoitettuja työkaluja. Jäsenten tietoja ei luovuteta vaan niitä käytetään taustatietoina ja niiden käsittelijänä on MARKin
toimiston työntekijä tai MARKin palveluksessa oleva työntekijä.

Tutkimuskyselyt
Tutkimuskyselyihin käytetään Webropol IT-järjestelmää. Kyselyn tekee ja aineiston valmistelee sekä tiedot poistaa kyselyn valmistuttua MARKin toimiston työntekijä.
Kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty asianmukaiset tietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Tietojen luovuttaminen

Jäsentietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei jäsen ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Jäsentietoja voidaan luovuttaa vain jäsenille myönnettävien etujen tarjoamiseen tai antamiseen sekä muuhun jäsenyyttä palvelevaan suoramarkkinointiin. Muita tietoja kuin nimi, ammatti/arvo, yhteystiedot (postiosoite), syntymäaika, sukupuoli ja ryhmä ei luovuteta. Jäsentietoja voidaan luovuttaa/siirtää:

  • MARK kumppaneille – tietojen luovuttaminen tapahtuu vain
    käyttötarkoituksiin, jotka on erikseen sovittu MARK kumppanuussopimuksissa.
  • Jäsenetulehden julkaisijalle osoitetiedot digi-/paperilehden postitusta varten
    (Alma Media).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

MARK jäsenrekisterin/MARK tapahtumarekisterin tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojaus

MARK jäsenrekisteri ja MARK tapahtumarekisteri ovat IT-järjestelmäpohjaisia. Henkilötiedot on suojattu normaalein tietoteknisin järjestelyin. MARK jäsenrekisterin tietojärjestelmään ja siellä oleviin henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain MARKin työntekijät ja jäsenrekisterin Suomessa toimivan järjestelmätoimittajan CRM Service Oy:n työntekijät. MARK Tapahtumarekisteriin pääsevät käsiksi vain MARKin työntekijät ja www.markkinointiliitto.fi –sivuston järjestelmätoimittajan Kuuki Marketing LAb Oy:n nimetyt henkilöt. Järjestelmiin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kaikkia käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietojen säilytysaika

Jäsentietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään niin kauan, kuin kirjanpitoaineistot vaativat jäsenmaksutietojen osalta niitä säilytettävän. Tapahtumarekisterin tietoja säilytetään tilaisuuteen saakka ja ne poistetaan kahden kuukauden kuluessa. Numerollisesti tietoja käytetään tilastointiin
toimintakertomusta varten. Tapahtumien suoramarkkinointia varten mahdollisesti hankitut ulkopuoliset osoitetiedot poistetaan kampanja-ajan päätyttyä.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikä tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus
vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, rekisterinpitäjä rajoittaa tietoihin pääsyä.

Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen)
Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen sähköpostilla osoitteeseen toimisto@markkinointiliitto.fi
Mikäli rekisteröity päättää olla vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä, voimme edelleen lähettää jäsenviestintää, koska viestintämme tapahtuu
pääsääntöisesti sähköisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen luovuttamista MARK kumppaneiden erikseen tarjoamiin jäsenetuihin.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.
Jos rekisteröity haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.

Oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti tai muutoin kirjallisesti yllämainituilla yhteystiedoilla. Tarkastuspyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan päivittää toiminnan ja lainsäädännön muutosten mukana. 

Usein kysytyt kysymykset

MARK me on sisältöpalvelu Markkinointiliiton jäsenille, josta löydät alan kärkinimien haastatteluja sekä webinaari- ja tapahtumatallenteita. Kehitä markkinoinnin osaamistasi silloin, kun se sinulle parhaiten sopii!

Saat MARK me -palvelun käyttöösi liittymällä Markkinointiliiton jäseneksi.
Katso voimassa oleva hinta sekä jäsenedut: www.markkinointiliitto.fi/liity
Lähetämme sinulle tunnukset palveluun heti liityttyäsi.

Voit käyttää MARK me -palvelua älypuhelimellasi, tietokoneellasi tai tabletillasi. Kirjaudu vain sisään tunnuksillasi ja kaikki sisällöt ovat katsottavissasi.

Kirjaudu palveluun sivun ylälaidassa olevasta napista: Kirjaudu.

Pääset kirjautumaan sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.
Huom! Mikäli olet MARKin jäsen, olemme lähettäneet sähköpostiisi tunnukset. (Tarkasta myös roskapostikansiosi)

Jos olet unohtanut salasanasi, voit tilata uuden samasta Kirjaudu-napista.
(Muista kirjautua samalla sähköpostiosoitteella, jolla olet liittynyt jäseneksi.)

Mikäli et pääset kirjautumaan edellä mainituilla ohjeilla, ota yhteys meihin: toimisto@markkinointiliitto.fi